ข้อมูลโครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง

พระราชดำริ

 2498-06-02  2500-02-07  2508-03-19  2511-07-18
 2512-08-06  2516-06-20  2519 mm dd  2521-05-11
 2540-12-04  2551-01-28  พระราชดำรัส

กิจกรรมพิเศษ

1 โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

2 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

3 ประชุมนานาชาติ The 10th INWEPF Steering Meeting and Symposium

4 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่ภาคใต้

5 ศึกษาดูงานส่งเสริมการผลิตข้าวฯ ณ ใต้หวัน

6 ข่าวการติดตามนิเทศงาน จังหวัดแพร่ และน่าน

7 กรมการข้าว ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9 วันนัดพบเกษตรกร

10 ๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชน

11 โครงการ บุคลากรขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ