Display # 
Title Author Hits
ชื่อโครงการ การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีตกลงราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 522
ชื่อโครงการ การจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มไสกาว โดยวิธีตกลงราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1498
กษ 2606-2326 แจ้งความประสงค์จะขอจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำไตรมาสที่ 1 Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 494
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 4081
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 540
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2559 Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1290
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 324
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 2060
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีตกลงราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 2527
กษ 2606-645 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โดบวิธีตกลงราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 473