Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีการตกลงราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 979
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 123
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 118
รายละเอียด ประกาศกรมการข้าว เลขที่ สนย.1-2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 978
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 167
ประกาศกรมการข้าว เลขที่ สนย.1-2558 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 140
ตารางแสดงวงเงินงบปนะมานที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 161
12 สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 248
ประกาศกรมการข้าว เลขที่ E1-2558 เรื่อง จักซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 94
14 ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 98