Display # 
Title Author Hits
14 ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 310
ตารางแสดงวงเงินใบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทำครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบรางเลื่อนระบบมือผลักและระบบพวงมาลัย Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 960
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบรางเลื่อนและระบบมือผลักและระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 452
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง สอบราคาจัดซื้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 393