ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา