ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นยบายและแผน

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นยบายและแผน