ประกาศสำนักโนบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดเพิ่มเติม