ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ