ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ