ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสาตร์ข้าว เรื่อง บัญชีราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสาตร์ข้าว เรื่อง บัญชีราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป