Display # 
Title Author Hits
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 419
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 530
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 341
ประกาศกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ เรื่อง เลื่อนระยะเวลาการรับสมัครบุคลากร Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1014
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 2162
ประกาศกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1396
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ Written by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว 1037