แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรายงาน M01

แบบรายงาน M-01

การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรายงาน M01

1M01เพิ่มสมรรถนะเครื่องมือวิจัยข้าว (กวข.)

2M01อนุรักษ์เชื้อพันธ์ข้าว (กวข.)

3M01ทดสอบพันธู์และปัจจัยการผลิตข้าว (กวข.)

4M01ชั้นพันธุ์คัด หลัก (กวข.)

4M01ผลิตและกระจาย ขยาย-จำหน่าย (กมข.)

5M01สำรองเมล็ดพันธุ์ (สสข.)

6.M01ฟื้นฟูวัฒนธรรม (สสข.)

6M01เข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน (สสข.)

7M01โรงเรียนข้าวและชาวนา (กคร.)

8M01ระบบสารสนเทศ (ศสส.)

9M01โครงการหลวง (กคร.)

10M01 ค.พระราชดำริ (กคร.)

11M01ชายแดนใต้ (สสข.)

12M01เกษตรกรปราดเปรื่องSF (สสข.)

13M01ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (กรข.)

14M01ศพก (สสข.)

15M01 ค.แปลงใหญ่ (สสข.)

16M01ตลาดข้าวพันธุ์ กข 43 (สสข.)

17 M01ข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ (สสข.)

18 M01เฝ้าระวังเตือนภัย (สสข.)

19 M01แม่นยำสูง (กวข.)

20M02ค.Gap Seedในนาแปลงใหญ่ (กมข.)

22M01 Niche Market ที่ส่งตามศูนย์ (กพภ.)

25M01อินทรีย์ (กพภ.)

26M01เกษตรทฤษฎีใหม่ (กคร.)

27M01โครงการตลาดสินค้าเกษตร ออกตามศูนย์ (กพภ.)

28M01ธนาคารเมล้ดพันธุ์ข้าวชุมชน(กมข.)

29M01แปลงข้าวอัจฉริยะ (กวข.)

30-31M01พื้นฐาน ประยุกต์ (กวข.)

32M01วิจัยและพัฒนาเทคโน (กวข.)

ผังแบบฟอร์ม ปี 2562 (20-12-61)