แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรายงาน M02

แบบรายงาน M-02

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรายงาน M02

1M02 เครื่องมือวิจัยข้าว(กวข)

2M02อนุรักษ์เชื้อพันธ์(กวข)

3M02ทดสอบพันธู์และปัจจัยการผลิตข้าว(กวข)

4M02 ชั้นพันธุ์คัด หลักนา (กวข)

4M02ผลิตและกระจาย ขยาย-จำหน่าย (กมข.)

5M02สำรองเมล็ดพันธุ์(สสข)

6.M02เข้มแข็งศขชช(สสข)

6.M02ฟื้นฟูวัฒนธรรม(สสข)

7M02โรงเรียนข้าวและชาวนา (กคร.)

8M02ระบบสารสนเทศ (ศสท.)

9M02โครงการหลวง(กคร)

10M02 โครงการพระราชดำริ(กคร)

11M02 ชายแดนใต้(สสข)

12M02Smart Farmer(สสข)

13M02ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน(กรข)

14M02ศพก.(สสข)

15M02 ค.แปลงใหญ่(สสข.)

16M02ข้าวกข 43(สสข)

17M02หอมมะลิชั้นเลิศ(สสข)

18M02เฝ้าระวังเตือนภัย(สสข)

19M02แม่นยำสูง(กวข)

20M02ค.Gap Seedในนาแปลงใหญ่(กมข)

21M02ขยายศักยภาพ(กมข)

22M02Niche Market(กพภ)

23M02วางแผนการผลิตข้าวครบวงจร(สนย)

24M02แปรรูปเพิ่มมูลค่า(กพภ)

25M02อินทรีย์(กพภ)

26M02เกษตรทฤษฎีใหม่(กคร)

27M-02พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร(กพภ)

28M02ธนาคารเมล็ดพข้าวชุมชน(กมข)

29M02แปลงข้าวอัจฉริยะ(กวข)

30-31M02พื้นฐาน ประยุกต์(กวข)

32M02วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี(กวข)

ผังแบบฟอร์ม ปี 2562 (20-12-61)