ข้อมูล กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

001ขออนุมัติโอนจัดสรร new

003หนังสือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เอกสารการโอนเงินในระบบ GFMIS งบดำเนินงาน งวดที่ 2 ครั้งที่ 2

002 หนังสือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เอกสารการโอนเงินในระบบ GFMIS จ้างเหมา งวดที่ 2 ครั้งที่ 1

001หนังสือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เอกสารการโอนเงินในระบบ GFMIS พนักงานราชการ งวดที่ 2

56 72 Page 01โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 

001 โครงสร้างแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก 2562

001 Page 01การจัดทำแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

001กษ 2606-2196 ขออนุมัติกรอบอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Budget 62 3 Page 1Download File การโอนเงินในระบบ GFMIS เงินงบประมาณ

001 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตม ประจำปีงบประมาณ 2561

001 ขออนุมัติบัญญชีจัดสรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

AW001 แผนปฏิบัติการ 2561

001 แบบฟอร์มตัวอย่าง action plan

001 กษ 2606-กผง20 ขอส่งเอกสารเข้าระบบเว็บไซต์กรมการข้าว 

001

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (งบดำเนินงาน)

1.เอกสารอนุมัติ

2.รหัสงบประมาณ

3.รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ 

 

    

001 คุณลักษณะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา พร้อมคู่เทียบ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

002ขออนุมัติบัญชีและโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบบบประมาณ 2560 งวด 6 เดือนหลัง

001ขอส่งอนุมัติบัญชีและโอนจัดสรรเงินงบประมาณในส่วนการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เสริมปฏิบัติงาน 6 เดือนหลัง

001ขออนุมัติบัญชีจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

002สรุปบัญชีโอนจัดสรรเงินงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

001 1-2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายจริง-กข.58-59 

001 3 แบบฟอร์มจัดสรร-60

002 รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายรายโครคงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมการข้าว

001 กษ 2606-2136 ขออนุมัติแผนและโอนจัดสรรงบลงทุน ปี 2560 3-10-2559

00001 ขอออนุมัติบัญชีและโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

002 ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

001 การจัดทำแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

001 สำเนาแจ้งรายการและวงเงินงบประมาณลงทุนให้หน่วยงานทราบและเตรียมการจัดหา

017เชิญประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2560

001 แบบฟอร์มเสนอปริมาณงานและต้องการใช้งบฯปี60

 Download File กำหนดการประชุม 9-10 กย 59

Download File แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

โครงการปี 60

กองประสานงานโครงการพระราชดำหริ

1 โครงการพระราชดำริปี60 Update

2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงUpdate

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรเมล็ดพันธุ์ ปี 2560 GAPseed

2 โครงการ GAP 60

3 โครงการ Pre GAP 40.625 ปี 60

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ  2560

5 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

1 โครงการ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนUpdate

กองตรวจสอบรับรองมาตราฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

1 โครงการ  สร้างความเข็มแข็งของผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปี 2560

2 โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

1 โครงการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

2 ครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว3259

3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว)