การโอนเงินในระบบ GFMIS เงินงบประมาณ

การโอนเงินในระบบ GFMIS เงินงบประมาณ

1. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเอกสารประกอบ Download File PDF

2. หนังสือขออนุมัติจัดสรร Download File PDF 1

Download File PDF 2

Download File PDF 3

3. หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download File PDF