สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่ภาคใต้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่ภาคใต้