เอกสารใช่จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมการข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558

เอกสารใช่จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมการข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558