ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมกาตข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูลณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมกาตข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูลณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558