ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม

ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม