ข้อมูลดำเนินงานและปฏิบัติการ สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว

ข้อมูลดำเนินงานและปฏิบัติการ สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ข้าว

1. แผนผังการเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการกรมการข้าว ระยะ 20 ปี

2. การตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ในส่วนของกลุ่มแผนงานและงบประมาณ)

3. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

4. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ใช้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของปีที่ผ่านมา)

6. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

7. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา)

8. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รายงานการประชุม 1 2 3 4