เปรียบเทียบแผนจัดสรร/เบิกจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปี 2558 กรมการข้าว (รายหน่วยงาน)

เปรียบเทียบแผนจัดสรรเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปี 2558 กรมการข้าว (รายหน่วยงาน)

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2557