body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

บุคลากร กลุ่มติดตามและประเมินผล

1

นายจามีกร ศรีสุมล

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

photo

-

ตำแหน่ง:-

โทร:-

โทรสาร:-

email:-

1

นายวัชรินทร์ หาญศิริรัตนสกุล

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

นางสาวกรรนิกา งอกศิลป์

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02561-4463

โทรสาร:02561-4463

email:

1

ชื่อ:นางนภาพร คูณเต็มทรัพย์

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02561-4463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 

นายณรงค์ศักดิ์ รุ่งรักสกุล

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.