body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

บุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์

23

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

-

ตำแหน่ง:-

โทร:-

โทรสาร:-

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">-

23

นายอภิชา พิสุทธฺิ์เบญญา

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นางสาวภัสรา พันธ์กวี

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นางสาวสายไหม พงษ์ทอง

ตำแหน่ง:จนท.นักเศรฐกรโทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:

photo

นางสาวจิราพร ประชาโชติ

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:

23 

นางสาวพัชรี วงษ์คำจันทร์

ตำแหน่ง:จนท.บันทึกข้อมูล

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:

photo

นางสาวมลนิภา จ่าคำ

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:

photo

นางสาวจิตตะ นิยะมะ

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email: