body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

MOU

1. MOU กับ สวทช.

2. MOU กับ สวก.

3. MOU กับ บ.ไบเออร์

4. MOU กับ สปก. (สป.กษ.)

5. MOU กับ กรมส่งเสริมการเกษตร

6. MOU กับ กรมธนารักษ์

7. MOU กับ มูลนิธิข้าวไทย

8. MOU กับ ม.แม่โจ้

9. MOU กับ ม.เกษตร

10. MOU กับ ม.นเรศวร

11. MOU กับ วช. สวทช. และ สวก.

12. MOU กับ เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. MOU กับ ศอ.บต.

14. MOU กับ สนง.ฐานชีวภาพ

15. MOU กับ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

16. MOU กับ IRRI

17. MOU กับ RIHN

18. MOU กับ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย

19. MOU กับ GIZ

20. MOU กับ สวกน. สวทช. ธกส. สวก. และมูลนิธิข้าวไทย

21. MOU กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น