body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

ประชุมผู้บริหารกรมการข้าว

1. เอกสารประกอบการประชุมผู้ยริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3-2558

2. เอกสารประกอบการประชุมผู้ยริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3-2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

3.1 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว 2 ตุลาคม 2558

3.2 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหารกรมการข้าว 2558 2ตุลาคม 2558

4.1 รายงานการประชุม ผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 2-2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

4.2 เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 2-2558

5.1 รายงานการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3-2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

5.2 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3-2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

6.1 รายงานการประชุม ผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 1-2559 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

6.2 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าวครั้งที่ 1-2559 วันที่ 11 มกราคม 2559

7. เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 15-02-2559 part 1

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 15-02-2559 part 2

8. เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3 วันที่ 10-03-2559 part 1

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 3 วันที่ 10-03-2559 part 2