body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมการข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 กรมการข้าว จำแนกตามงบรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558