body1.gif
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

1. รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล เดือน พ.ย.57

2. รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล เดือน ม.ค.57

3. รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล เดือน ก.พ.58

4. รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล เดือน มิ.ย.58

5. รายงานผลตามนโยบายรัฐบาล เดือน ก.ค.58