Download แบบฟอร์ม

1 Mr.RiceMAn ใบสมัคร นักวิชาการข้าวประจำภูมิภาค

2 ข้อมูลข้าราชการเพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรกรมการข้าว

3 แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

4 ปฏิทินงบ ปี 59

5 ปฏิทินงบประมาณ ปี 58

6 ระเบียบกระทรวงการคลัง

7 ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

8 รายละเอียดโครงการปี 2559

9 รายละเอียดงบประมาณการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบ 2559 (แยกรายการ)

10 ว6 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

11 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวปี 2559

12 หนังสือสมัคร Mr riceman

13 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโครงการปี 58

14 เอกสารแนบ 2 สรุปรายละเอียดการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

15 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แยกรายการ)

16 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2561 (รายหน่วยงาน) 

17 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบรายงาน M-01: หน่วยงานส่วนภูมิภาค) update

18 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบรายงาน M-02) update