กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

21162 191108 0064

กรมการข้าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมการข้าวอันเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมการข้าวตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

ซึ่งในปีนี้กรมการข้าว ได้สมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงและบูรณะพระอารามในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินรวม 1,384,013.16 บาท นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษา แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน โรงเรียนช้างกลาง และโรงเรียนมะนาวหวาน โรงเรียนละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562