โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

st1

19112019111625

ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โทร:0-2561-2182

โทรสาร:0-2561-3624 

st6

1

นายจามีกร ศรีสุมล

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

1

นายวัชรินทร์ หาญศิริรัตนสกุล

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

นางสาวกรรนิกา งอกศิลป์

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02561-4463

โทรสาร:02561-4463

email:

1

ชื่อ:นางนภาพร คูณเต็มทรัพย์

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02561-4463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 

นายณรงค์ศักดิ์ รุ่งรักสกุล

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

st3

11

นางดวงตา บุรีเทพ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นางสาวจาฏุพัจน์ รอดอริห์

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367spanp
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

นายกิตติศักดิ์ แซ่จึง

ตำแหน่งจนท.บันทึกข้มูล

โทร02-5614367

โทรสาร02-5614367spanp
email:

st5

23

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นายรัชนัย ประสงค์ใด

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

photo

นางสาวเกศินี พูลทวี

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email: 

23

นายอภิชา พิสุทธฺิ์เบญญา

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

photo

นางสาวภัสรา พันธ์กวี

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23 

นางสาวพัชรี วงษ์คำจันทร์

ตำแหน่ง:จนท.บันทึกข้อมูล

โทร:02-5614463

โทรสาร:02-5614463

email:

st4

photo

นางสาวรสคนธ์ แก้วสะอาด

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

โทร:02-5614383

โทรสาร:02-5614383

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

photo

นางอรทัย ใจตุ้ย

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

โทร:02-5614383

โทรสาร:02-5614383

email:-

photo

นางสาวมลนิภา จ่าคำ

ตำแหน่ง:จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร:02-5614383

โทรสาร:02-5614383

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

st2

31

นางสาวสุรีรัตน์ ประเสริฐทอง

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

photo

นายอนุรักษ์ พงษ์ทอง

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:

31

นางสาวพึงใจ ปราสาร

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:

31

นางสาวสุพรรณิกา สมิทธิพรพรรณ

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

photo

นางสาวชุติมา โพธิ์พรหมเมศ

ตำแหน่ง:จนท.บันทึกข้อมูล

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

นางสาวทรายแก้ว สุนทรนนท์

ตำแหน่ง:จนท. เจ้าพนักงานธุรการ

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:

photo

ชื่อ:นายธีรนัย สงวนบุญ

ตำแหน่ง:จนท.บันทึกข้อมูล

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

นางสาวสุทิชา สงวนบุญ

ตำแหน่ง:จนท.บันทึกข้อมูล

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email:

31

ชื่อ:นายสุวัฒน์ แสงน้ำรัก

ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์

โทร:02-5614135

โทรสาร:02-5613624

email: