ข่าวประชาสัมพันธ์


การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

การมอบข้าวสารให้กับบุคลากรของ ม.เกษตร

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-08-27 14:00:55

อ่านต่อ...

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:21:37

อ่านต่อ...

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

นำดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมการข้าว ขจร เราประเสริฐ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:20:17

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:18:48

อ่านต่อ...

แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:17:01

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมคณะกรรมการประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:15:35

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ประชุมคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล การจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ปี 2563

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:14:07

อ่านต่อ...

ประชุมการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

ประชุมการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:11:42

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:08:56

อ่านต่อ...

การประชุมเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมเพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:07:08

อ่านต่อ...

สัมมนา ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว ปี 2565

สัมมนา ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกรมการข้าว ปี 2565

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:04:05

อ่านต่อ...

ประชุมหารือ เรื่อง “ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาไทย : ก้าวข้ามความท้าทายสู่นโยบายที่ยั่งยืน”

ประชุมหารือ เรื่อง “ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวนาไทย : ก้าวข้ามความท้าทายสู่นโยบายที่ยั่งยืน”

โดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:01:19

อ่านต่อ...