หนังสือ 2563
  •   2022-02-04 14:48:35    111     56

หนังสือ 2563

แผนการปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 2563-2565

แผนการปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี 2561-2580

แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2563-2564

ผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559-2560 ถึง ปี 2562-2563

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2562-2563 รอบ 2

พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2563-2564 รอบ 1


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes  

  • bytes