กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว


    กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

   

กิจกรรมสรงน้ําพระ กรมการข้าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว