บุคลากร


  •   2021-03-10 14:32:24    2944  

ผู้อำนวยกาารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว


นาย คณิต พระเพชร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

ผู้อำนวยกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว


นางสาว เยาวลักษณ์ แสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

025613624

[email protected]

กลุ่มติดตามและประเมินผล


นางสาว รสคนธ์ แก้วสะอาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

025614193

[email protected]

นาง พนิดา อินเหมย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

025614193

นางสาว ลออรัตน์ ปานมา

นักกวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

025614193

[email protected]

นาย ณรงค์ศักดิ์ รุ่งรักสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

นาง นภาพร คูณเต็มทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

นางสาว กรรณิการ์ งอกศิลป์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

นาย กิตติกร นนทิการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

นางสาว ภาณิศา เดชพละ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

นางสาว อทิตยา เกตุทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614193

[email protected]

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ


นาย ธีรพัฒน์ เพ็ชรแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

025614367

[email protected]

นางสาว อรพรรณ ศุภเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614367

[email protected]

นาย กิตติศักดิ์ แซ่จึง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

025614367

[email protected]

นางสาว สุวิมล วัตตธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614367

[email protected]

นางสาว มณฑิรา ใจรัก

เจ้าพนักงานธุรการ

025614367

[email protected]

นางสาว โชติมา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาว อมรรัตน์ น้อยใหม่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614367

[email protected]

นาย คทาเทพ พิมพ์แก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614367

[email protected]

กลุ่มยุทธศาสตร์


นาง ดวงตา บุรีเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

025614463

[email protected]

นาง เกศินี พูลทวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

025614463

[email protected]

นาย อภิชา พิสุทธิ์เบญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว ภัสรา พันธ์กวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว พัชรี วงษ์คำจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

025614463

[email protected]

นางสาว เตือนใจ คงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว รัศมี กองแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว ลักษณพร บำรุงสงฆ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว พิชฎา ธรรมถาวร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว อรพรรณ โตงาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นางสาว กมลวรรณ พระเพชร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

นาง สุปราณี บุญญานันท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614463

[email protected]

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์


นาง อรทัย ใจตุ้ย

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

025614383

[email protected]

นางสาว ศรัณภัสร์ ธนาพีระศักดิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

025614383

[email protected]

นางสาว วิภาวี พาสุริยันต์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาว สิริรัตน์ กุลพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614383

[email protected]

นางสาว เพ็ญพิชญา ใจขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025614383

[email protected]

นางสาว ปภาดา รัตนเสมานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614383

[email protected]

นางสาว รุ้งตะวัน น่วมจิตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

025614383

[email protected]

ฝ่ายบริการทั่วไป


นาย อนุรักษ์ พงษ์ทอง

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

025613624

[email protected]

นางสาว เนตรสุภา อำพันหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

025613624

[email protected]

นางสาว พึงใจ ปราสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

025613624

[email protected]

นางสาว ชุติมา โพธิ์พรหมเมศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

025613624

[email protected]

นาย ธีรนัย สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

025613624

[email protected]

นาง สุทิชา รักพงษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

025613624

[email protected]

นางสาว ทรายแก้ว สุนทรนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

025613624

[email protected]

นาง สุพรรณิกา สมิทธิพรพรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ

025613624

[email protected]

นางสาว ชนาภา วีระวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

025613624

[email protected]

นาย วีรวิชญ์ สุขฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นาย สุชาติ เอี่ยมบุรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว กาญจน์นภา สงวนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

025613624

[email protected]

นางสาว วิลาสินี เสนคราม

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

025613624

[email protected]

นาย ศักดิ์ชัย วรวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

025613624

[email protected]

นาย ภาวัต ยศสมบัติ

พนักงานขับรถยนต์

025613624

[email protected]

นาย สุวัฒน์ แสงน้ำรัก

พนักงานขับรถยนต์

025613624

[email protected]