วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       487  

   

วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการเสนอแนะยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบาย

สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาข้าวไทย

อย่างยั่งยืน